Hjørring Turistfart
Kontakt +45 98 92 86 46
Folkemødet på Bornholm
DKK 799,00 per person
Sommertur til Skagen
DKK 599,00 per person
Tur til Endalave
DKK 699,00 per person
Guidet tur til Tunø
DKK 599,00 per person
Tur til Samsø
DKK 699,00 per person
Tur til Limfjords-øen Fur
DKK 599,00 per person
Tur til B&O-museet og besøg på Venø
DKK 599,00 per person
Tur til Læsø
DKK 649,00 per person
Tur til Flensborg
DKK 399,00 per person
Tur til Rømø/Tyskland
DKK 599,00 per person
Indkøbstur til Fleggaard og Butik Calle
DKK 290,00 per person
previous arrow
next arrow
Slider

Intro­duk­tion
Når du besøger vores web­site ind­sam­les der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores ind­hold og til at øge vær­di­en af de annon­cer, der vis­es på siden. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplysninger, bør du slette dine cook­ies (se vejled­ning) og und­lade videre brug af web­sitet. Neden­for har vi uddy­bet, hvilke infor­ma­tion­er der ind­sam­les, deres for­mål og hvilke tred­jeparter, der har adgang til dem.

Cook­ies
Web­sitet anven­der ”cook­ies”, der er en tek­st­fil, som gemmes på din com­put­er, mobil el. tilsvarende med det for­mål at genk­ende den, huske ind­still­inger, udføre sta­tis­tik og mål­rette annon­cer. Cook­ies kan ikke inde­holde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cook­ies. Se vejled­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du slet­ter eller blok­er­er cook­ies kan du risikere at web­sitet ikke fun­ger­er opti­malt samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Per­son­o­plysninger er alle slags infor­ma­tion­er, der i et eller andet omfang kan hen­føres til dig. Når du benyt­ter vores web­site ind­sam­ler og behan­dler vi en række sådanne infor­ma­tion­er. Det sker f.eks. ved alm. til­gang af ind­hold, hvis du tilmelder dig vores nyheds­brev, delt­ager i konkur­rencer eller under­søgelser, reg­istr­erer dig som bruger eller abon­nent, øvrig brug af ser­vices eller fore­tager køb via web­sitet.

Vi ind­sam­ler og behan­dler typisk føl­gende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din com­put­er, tablet eller mobil­tele­fon, dit IP-num­mer, geografisk plac­er­ing, samt hvilke sider du klikker på (inter­ess­er). I det omfang du selv giv­er eksplic­it sam­tykke her­til og selv ind­taster infor­ma­tion­erne behan­dles desu­den: Navn, tele­fon­num­mer, e-mail, adresse og betal­ing­so­plysninger. Det vil typisk være i forbindelse med opret­telse af login eller ved køb.

Sikker­hed
Vi har truf­fet tekniske og organ­isatoriske foranstalt­ninger mod, at dine oplysninger hæn­deligt eller ulovligt bliv­er slet­tet, offentlig­gjort, fort­abt, for­ringet eller kom­mer til uved­k­om­mendes kend­skab, mis­bruges eller i øvrigt behan­dles i strid med lov­givnin­gen.

For­mål
Oplysningerne bruges til at iden­ti­fi­cere dig som bruger og vise dig de annon­cer, som vil have størst sandsyn­lighed for at være rel­e­vante for dig, at reg­istrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de ser­vices, du har efter­spurgt, som f.eks. at frem­sende et nyheds­brev. Heru­dover anven­der vi oplysningerne til at opti­mere vores ser­vices og ind­hold.

Peri­ode for opbe­var­ing
Oplysningerne opbe­vares i det tid­srum, der er tilladt i hen­hold til lov­givnin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­gere er nød­vendi­ge. Peri­o­den afhænger af karak­teren af oplysnin­gen og bag­grun­den for opbe­var­ing. Det er der­for ikke muligt at angive en gener­el tid­sramme for, hvornår infor­ma­tion­er slettes.

Videre­givelse af oplysninger
Vi benyt­ter en række tred­jeparter til opbe­var­ing og behan­dling af data. Disse behan­dler udelukkende oplysninger på vores veg­ne og må ikke anvende dem til egne for­mål.

Videre­givelse af per­son­o­plysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giv­er sam­tykke til det. Vi anven­der kun data­behan­dlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrække­lig beskyt­telse.

Ind­sigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke per­son­o­plysninger, vi behan­dler om dig. Du kan desu­den til enhver tid gøre ind­sigelse mod, at oplysninger anven­des. Du kan også tilbagekalde dit sam­tykke til, at der bliv­er behan­dlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behan­dles om dig, er fork­erte har du ret til at de bliv­er ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­delse herom kan ske til: info@citybus.dk. Hvis du vil klage over vores behan­dling af dine per­son­o­plysninger, har du også mulighed for at tage kon­takt til Datatil­synet.

Udgiv­er
Web­sitet ejes og pub­liceres af:

Hjør­ring Tur­ist­fart
Fanøvej 19
9800 Hjør­ring
+ 45 98 92 86 46
Email: info@citybus.dk