Hjørring Turistfart
Kontakt +45 98 92 86 46
Folkemødet på Bornholm
DKK 799,00 per person
Sommertur til Skagen
DKK 599,00 per person
Tur til Endalave
DKK 699,00 per person
Guidet tur til Tunø
DKK 599,00 per person
Tur til Samsø
DKK 699,00 per person
Tur til Limfjords-øen Fur
DKK 599,00 per person
Tur til B&O-museet og besøg på Venø
DKK 599,00 per person
Tur til Læsø
DKK 649,00 per person
Tur til Flensborg
DKK 399,00 per person
Tur til Rømø/Tyskland
DKK 599,00 per person
Indkøbstur til Fleggaard og Butik Calle
DKK 290,00 per person
previous arrow
next arrow
Slider

Betal­ing

HJØRRING CITYBUS A/S (CVR: 29776679) mod­tager betal­ing med Danko­rt/VISA-Danko­rt, VISA, VISA Elec­tron og Mas­ter­card.

Ved bestill­ing find­er køb og betal­ing sted sam­tidigt, og Køber frasiger sig sam­tidig sin 14 dages fortry­delses­ret. Ved køb af bil­let­ter mere end 3 måned­er frem i tiden, har Køber stadig 14 dages fortry­delses­ret.

Der kan dog, op til 1 time før afgang, gratis afbestilles ved at kon­tak­te Hjør­ring Tur­ist­fart på tlf. +45 98 92 86 46 hvor­til du mod­tager en vouch­er på det betalte beløb.

Rejse uden gyldig bil­let, med­før­er betal­ing af kon­trol­ge­byr på kr. 500,00 samt rejsens pris.

Hvis en pas­sager nægter at fremvise sin bil­let, vil ved­k­om­mende blive meldt til poli­ti­et med det samme. Der skal stadig betales kon­trol­ge­byr og bil­let.

Alle beløb er i DKK. Danske kro­ner og er inkl. moms.

Hjør­ring Tur­ist­fart bruger en god­k­endt betal­ingsserv­er, der krypter­er alle dine kor­to­plysninger med SSL (Secure Sock­et Lay­er) pro­tokol. Det bety­der, at man ikke kan aflæse dine infor­ma­tion­er.

Bil­let­betingelser

Bil­let­ter er kun gyldige på den val­gte rejsedag og det val­gte tid­spunkt

Ikke brugte bil­let­ter refun­deres ikke hvor­til det er dig pålagt at møde op ved bussen sen­est 5 min. før afgang.

Bil­let­ter betales sam­tidig med bestill­in­gen. Du kan sikre dig, at du ved hvor stoppest­edet er ved at se efter stoppest­ed­er på hjoerringcitybus.dk, idet der ikke refun­deres bil­let­ter.

Bil­let­ten leveres elek­tro­n­isk pr. mail. Det er køberens eget ans­var at sørge for, at med­bringe bil­let­ten i papir­form. Uden gyldig bil­let, kan du ikke komme med bussen.

 

Særlige for­be­hold (Afly­sninger og forsinkelser)

Ved tekniske prob­le­mer kan din rejse forsinkes og for dette ydes der ikke kom­pen­sa­tion. Dog er det Hjør­ring Tur­ist­fart pålagt, hur­tigst muligt, at ind­sætte en ny bus på turen. Denne kan dog være uden de alm. Ser­vices der ydes i vores alm. Busser.

Der tages for­be­hold for force majeure og ændringer i færgedriften, således afgange kan afl­y­ses, omlægges eller forsinkes pga. vejrlig, færge ned­brud, reser­va­tions­fe­jl mv.

Fraråder – eller for­by­der – Store­bælt A/S, Mols-lin­ien A/S, Scan­d­lines ApS eller poli­ti­et transport/udkørsel, som følge af vejrlig, uheld eller lig­nende, vil en giv­en afgang om muligt blive afly­st inden afgang. Kun­der vil blive informeret om dette, iht. bestill­ingsmåde. Der vil blive mulighed for at købe bil­let på snarest mulige afgang.

HJØRRING CITYBUS A/S har til hver tid og uden pålagt fork­lar­ing, mulighed for at afl­y­se afgange eller stoppe drift af ruter med 48 timers varsling via hjoerringcitybus.dk hvor­til en refun­der­ing af det fulde beløb sendes retur til alle betalte bil­let-holdere.

Alt større bagage skal være tjekket ind 20 min. før afgang.

Der er ingen erstat­ning for mis­tet eller øde­lagt bagage.

Rekla­ma­tion

Eventuelle rekla­ma­tion­er skal ske til:

HJØRRING CITYBUS A/S
Fanøvej 12,
9800 Hjør­ring
info@citybus.dk

Læs evt. forord­ning #181/2011 af 16. feb­ru­ar 2011 om bus­pas­sager­ers ret­tighed­er her.

Refu­sion

Hvis der er aftalt refu­sion, så bedes I sende jeres banko­plysninger, så vi kan over­føre det aftalte beløb.

Fortry­delses­ret og afbestill­ing

Der hen­vis­es til ”Betal­ing” i nuværende betingelser, hvo­raf det fremgår, at du ved køb frasiger dig din 14 dages fortry­delses­ret, med­min­dre der er mere end 3 måned­er til bil­let­ten gælder.

Der kan komme opda­teringer til han­dels­betingelserne løbende og disse ville blive offentlig­gjort online. du har i forbindelse med rejse forpligtet til at opdatere dig via vores hjemme­side.

Med­delelsen skal gives pr. mail på info@citybus.dk. I med­delelsen skal du gøre os tydeligt opmærk­som på, at du ønsker at udnytte din fortry­delses­ret. Du kan også vælge at benytte vores stan­dard kon­tak­t­for­mu­lar. Den find­er du her www.hjoerringcitybus.dk/kontakt.

Der kan, op til 1 time før afgang, gratis afbestilles ved at kon­tak­te Hjør­ring Tur­ist­fart på tlf. +45 98 92 86 46 hvor­til du mod­tager en vouch­er på det betalte beløb.

For­be­hold for ændringer

Hjør­ring Tur­ist­fart for­be­hold­er sig ret til at ændre og opdatere vores regler og betingelser for køb af bil­let­ter og andre ydelser via denne hjemme­side uden forudgående varsel.

Ude­frak­om­mende ændringer og lovæn­dringer fra bla. Trafik­styrrelsen omkring rabat­ter til børn, stud­erende og pen­sion­is­ter vil ligeledes blive ændret med den varsel min­is­teri­et bestem­mer.

Klagemu­lighed­er

Har du en klage over et kan der sendes en klage til:

Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens Cen­ter for Klageløs­ning
Carl Jacob­sens Vej 35
2500 Val­by
www.forbrug.dk